assail

assail
assailed
assailed
Verb

Översättningar

Synonymer till assail

Hur används ordet assail

  • "Serbian forces assailed Bosnian towns all week"
  • "The mugger assulted the woman"
  • "Nightmares assailed him regularly"

Ordet assail har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom allmänt
sport
allmänt

Ordet assail inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till assail (inom sport)

Ordet assail inom allmänt

attack someone physically or emotionally

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till assail (inom allmänt)

Möjliga synonymer till assail (inom allmänt)

Diskussion om ordet assail