egenkontroll

egenkontrollen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet egenkontroll

 • "Artbestämningen föreslås ingå i företagens löpande stickprovsvisa egenkontroll."
 • "Men det kravet kan egentligen bara besökarna själva ställa mot gymmen, som ska ha så kallad egenkontroll, såsom ett städschema."
 • "– Det är grunden för att ha en bra egenkontroll i sin verksamhet, en förutsättning för att man ska kunna arbeta bra med de brister man har."
 • "Det handlar om att upprätthålla rutiner, att kartlägga våra processer, arbetsflöden och om egenkontroll."
 • "Det handlar om att upprätthålla rutiner, att kartlägga våra processer, arbetsflöden och om egenkontroll."
 • "Men det finns enligt SSM brister i bolagets ledning, styrning och egenkontroll."
 • "Men det finns enligt SSM brister i bolagets ledning, styrning och egenkontroll."
 • "De hade då inga anmärkningar på företagets egenkontroll av produktionen."
 • "Det vi då tittade på var företagets egenkontroll av de kritiska delarna av produktionen, till exempel mikrobiologiska faror som E.coli och allergifaror."
 • "– Vi måste leva upp till socialtjänstlagen, utöva egenkontroll och satsa mer på barn i familjer med utsatt ekonomisk situation, säger Nicklas Platow."
 • "Bland annat att man inte har något specifik dokumenterad uppföljning, utvärdering eller egenkontroll beträffande utlokaliserade patienter, säger Anna Börjesson, inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg."
 • "Länsstyrelsen slår fast att den egenkontroll som företaget gjort är tillräcklig, men menar att det varit en brist att död fisk inte fraktats bort från anläggningen i tid, innan stanken från jäst fisk hann sprida sig i området under fjolårets rekordvarma sommar."
 • "Söderhamn – Psykiatriska öppenvården brast i egenkontroll"
 • "Vårdgivaren har även ansvar egenkontroll dvs systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. ”, skriver IVO i sitt påpekande."
 • "Nya krav från Transportstyrelsen gör att fartygsägare ska genomgå en egenkontroll av sina båtar och rapportera in gratis via deras hemsida."
 • "Myndigheten anser att problemen finns kvar, bland annat när det gäller egenkontroll och att Ringhals ledning bör ompröva de åtgärder man vidtagit."
 • "Orsaken är att det har förekommit brister i rutiner, egenkontroll och påtalade problem under lång tid."
 • "Det är positivt att bolaget också ser över sin egenkontroll och utreder lösningar för en säkrare hantering, säger Annelie Johansson, miljödirektör på länsstyrelsen i Skåne."
 • "Han berättar att lantbrukarna har egna program för egenkontroll."

Möjliga synonymer till egenkontroll

Relaterat till egenkontroll

byggnation

Diskussion om ordet egenkontroll