exert

exert
exerted
exerted
Verb

Översättningar

Synonymer till exert

Hur används ordet exert

  • "exert one's power or influence"
  • "exert oneself"

Ordet exert har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom hundar
  • Inom generell
ålderdomlig
hundar
generell

Ordet exert inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till exert (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till exert (inom ålderdomlig)

Ordet exert inom hundar

put to use

Synonymer till exert (inom hundar)

Möjliga synonymer till exert (inom hundar)

Ordet exert inom generell

make a great effort at a mental or physical task

Synonymer till exert (inom generell)

Diskussion om ordet exert