myndighetsålder

myndighetsåldern
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet myndighetsålder

  • "Alla ska ha varit tillsammans med samma tjej som inte uppnått sexuell myndighetsålder, det vill säga vara över 15 år gammal."
  • "- Det är för att vi en gång hade en myndighetsålder som var 21."
  • "Man har bland annat tillämpat barnkonventionen i bedömningen, men ansett att tonåringarna är så pass nära myndighetsålder att de ska behandlas som vuxna, och att humanitära skäl därmed inte hindrar en utvisning."
  • "Hassan är en av de ungdomar som kom till Sverige 2015 som asylsökande och som har uppnått myndighetsålder."
  • "För att rösta räcker det att man fyllt 16 år och är medlem, det är nämligen kyrkans myndighetsålder."

Vad betyder myndighetsålder inom juridik ?

Myndig är en civilrättslig term som innebär att en person är berättigad att på egen hand ingå civilrättsliga giltiga avtal, bland annat rörande ekonomiska överenskommelser. Ett villkor för att vara myndig är och har normalt varit att en viss ålder uppnåtts - myndighetsålder. Historiskt och i olika länder finns även andra krav för att kunna vara myndig. Kön har varit och är fortfarande i vissa länder en faktor som avgör möjligheten vara myndig, där kvinnor förvägra(t)s rätten. Slavar har definitionsmässigt inte getts rätten att bli myndiga. Personer med grava mentala eller fysiska funktionsnedsättningar har och är inte alltid berättigade bli myndiga i alla länder. I vissa tider och länder har också rättssystemet fungerat så att det varit svårt för de svaga i samhället och icke läskunniga att hävda sin rätt att fungera som myndiga. Bland världens länder är det vanligast med krav främst på ålder och att 18 år är åldern för att bli myndig https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndig

Möjliga synonymer till myndighetsålder

Diskussion om ordet myndighetsålder