prelude

prelude
preluded
preluded
Verb

Översättningar

Ordet prelude har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom generell
handel
generell

Ordet prelude inom handel

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till prelude (inom handel)

Ordet prelude inom generell

serve as a prelude to

play as a prelude, of musical pieces

Diskussion om ordet prelude

prelude

preludes
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till prelude (inom generell)

Ordet prelude har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom musik
  • Inom generell
utbildning
musik
generell

Ordet prelude inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till prelude (inom utbildning)

Ordet prelude inom musik

förspel, musikstycke som föregår annat musikverk, t ex preludium och fuga, även som fristående stycke

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet prelude inom generell

music that precedes a fugue or introduces an act in an opera

Synonymer till prelude (inom generell)

Diskussion om ordet prelude