sturdy

sturdier
Adjektiv

Synonymer till sturdy

Hur används ordet sturdy

  • "sturdy young athletes"
  • "sturdy steel shelves"
  • "sturdy canvas"

Ordet sturdy har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom dryck
  • Inom ur
politik
dryck
ur

Ordet sturdy inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till sturdy (inom politik)

Ordet sturdy inom ur

substantially made or constructed

Översättningar (inom ur)

Möjliga synonymer till sturdy (inom ur)

Diskussion om ordet sturdy