medföra

medför
medförde
medfört
Verb

Hur böjs ordet medföra på svenska?

Presens: medför
Preteritum: medförde
Supinum: medfört

Hur används ordet medföra

 • "Det kommer att medföra dryga utgifter"
 • "Det kommer att medföra ändlösa bekymmer i framtiden"
 • "– Skulle en folkomröstning medföra att Västsvenska paketet stoppas leder det till vakuum, säger John."
 • "Det kan ju medföra många andra problem om inte ungdomarna får jobb, konstaterar Pär Löwenlid, näringslivschef."
 • "Svavelväte är en giftig gas som kan medföra ögon- och andningsbesvär och stanken påminner om ruttna ägg."
 • "Om förslaget går igenom kommer det att medföra extrakostnader för fordonsindustrin, som måste ta fram nya plattformar och anpassa befintliga plattformar till den nya standarden."
 • "Risken är överhängande att vi med höjd pensionsålder får en ny stor grupp arbetslösa som kommer att medföra stora kostnader för samhället i form av olika bidrag och vad värre är, en grupp som säkerligen kommer att må dåligt, såväl fysiskt som psykiskt, av att se sig som icke behövda på arbetsmarknaden."
 • "Låt mig lyfta fram två negativa konsekvenser som en så pass kraftig skärpning av standarden skulle medföra."
 • "Synnerligen grova vapenbrott skall medföra fängelse i lägst två år."
 • "– Det skulle medföra stora problem för många kunder och för vår personal."
 • "Begreppet underbarn kan medföra omänskliga krav."
 • "Stockholm : Ofta slås det larm om att klimatförändringarna kan medföra svårare torka i många regioner."
 • "Störningarna kan dock medföra följdförseningar ett tag framöver."
 • "De saknade märkning vilket strider helt mot reglerna och kan medföra böter."
 • "Den förändrade trafiksituationen kommer att medföra ökad köbildning, meddelar kommunen."
 • "” Uppförandet av ett nytt vindkraftverk på sökt plats skulle enligt regeringens mening medföra krav på begränsningar i den militära verksamheten och på sikt försvåra nyttjandet av flygflottiljen och därmed påtagligt skada riksintresset ”, står det i beslutet från regeringen."
 • "Enligt strafföreläggandet har detta kunnat medföra en förorening som genom övergödningseffekter är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse."
 • "I Karlskrona kommun ska kommunhuset få en ny entré, något som kommer medföra förbättrad säkerhet, enligt Ulla Nelson, säkerhetschef."
 • "Betesskador som orsakats av älg i den svenska tallskogen ökar och uppskattas medföra kostnader för miljardbelopp."
 • "Dioxinprovtagningarna i Saleboda är nu klara och Trafikverket har sammanställt en rapport där man konstaterar att vattnet i de aktuella brunnarna ” bedöms medföra ett marginellt tillskott av dioxiner till konsumenten ”."
 • "Arbets- och miljömedicin i syd som har gjort hälsoriskbedömningen skriver i sin rapport att det inte går att utesluta att dammet från saneringsarbetet kan medföra risker och att hallen inte bör användas under tiden som saneringsarbetet pågår."
 • "Händelsen hade enligt lex Maria-anmälan kunnat medföra en allvarlig vårdskada, men mannen drabbades inte av några komplikationer utan kunde skrivas ut efter några dagars extra vårdtid."

Rim på medföra

Ordet medföra har 4 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom vardagligt
 • Inom religion
 • Inom spel
fotografi
vardagligt
religion
spel

Vad betyder medföra inom fotografi ?

ta med (sig)

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till medföra (inom fotografi)

Möjliga synonymer till medföra (inom fotografi)

Relaterat till medföra (inom fotografi)

beledsagning

omplacering

bevis

sammansättning

lägesförändring

betydelse

bevisföring

alstring

grund

motiv

relation

Ordet medföra inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till medföra (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till medföra (inom vardagligt)

Ordet medföra inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till medföra (inom religion)

Möjliga synonymer till medföra (inom religion)

Ordet medföra inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till medföra (inom spel)

Möjliga synonymer till medföra (inom spel)

Diskussion om ordet medföra